Onze missie

Meer Primair voor duurzaam onderwijs!
De stichting Meer Primair beoogt binnen de dynamische maatschappij door christelijk, eigentijds onderwijs de (persoonlijke) ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten te bevorderen.

Stichting Meer Primair is een lerende en dynamische organisatie. Alle op haar betrokken actoren dragen op een integere wijze actief bij aan processen die binnen en buiten de stichting en haar scholen plaatsvindt.

Iedereen die bij de stichting Meer Primair betrokken is, is zich bewust van veranderingen in het onderwijs en de maatschappij. Deze veranderingen hebben invloed op de leefomgeving van kinderen, hun ouders en op het handelen van de leerkrachten. Dit betekent dat zij een direct effect hebben op het onderwijs dat aan kinderen wordt gegeven. Voor het personeel betekent dit, dat zij zich blijvend bekwamen in hun persoonlijke en professionele kwaliteiten.

Operationalisering
De drie hoofduitgangspunten van beleid zijn:
a. Leerlingwaarde (tevreden kinderen en ouders/verzorgers) als ultieme doelstelling
b. Medewerkerwaarde als kritische succesfactor
c. Financiële stabiliteit als randvoorwaarde

Ad a. Leerlingwaarde
De best mogelijke kwaliteit van onderwijs bieden, die leerlingen (en ouders/verzorgers) als passend ervaren. Het bieden van continuïteit in het onderwijs in overeenstemming met het lange-termijn belang van de leerlingen. Hoge betrokkenheid bij de leerlingen (en ouders/verzorgers), waardoor realisatie van ambities mede mogelijk wordt gemaakt.

Ad b. Medewerkerwaarde
Het creëren en in stand houden van een optimale organisatie waarbinnen het primaire proces “onderwijs” kwalitatief goed en efficiënt kan worden doorlopen. Maximale verantwoording geven aan de medewerker om zijn of haar rol in het proces optimaal te kunnen vervullen. Het beschikbaar stellen van voldoende (hulp) middelen om het proces kwalitatief en efficiënt te kunnen doorlopen;

Ad c. Financiële stabiliteit
Het creëren en in stand houden van een kritisch en zorgvuldig beheer van beschikbaar gestelde publieke middelen alsmede het private vermogen. Evenwicht realiseren tussen enerzijds het (geplande) beheer van de inkomsten en langjarig budgetteren van deze inkomsten en anderzijds een gestructureerd en efficiënt beleid betreffende de (langjarige) uitgaven ten behoeve van het onderwijs, de leer- en hulpmiddelen en gebouwen.

Beleidsvormend bestuur
Het motto bij de bestuurlijke organisatie van Meer Primair is bestuur op afstand en ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van afzonderlijke scholen en directie. Dit komt overeen met de keuze voor een beleidsvormend bestuur. Een beleidsvormend bestuur houdt zich actief bezig met de hoofdlijnen van het beleid. Het bestuur is voldoende deskundig om beleidsbeslissingen te nemen, maar weet zo nodig de weg naar adviserende ‘geledingen’ te vinden. Het beleidsvormend bestuur kiest ervoor niet alles tot in details vast te leggen, maar stelt kaders vast waarbinnen anderen nadere regelingen kunnen treffen of het vastgestelde beleid kunnen uitvoeren. Ook de beleidsvoorbereiding kan door anderen worden uitgevoerd. Een beleidsvormend bestuur is zich bewust van de noodzaak om alle geledingen van een organisatie in het besluitvormingsproces te betrekken. Tevens is een beleidsvormend bestuur zich bewust van het feit dat men niet alles zelf kan doen en dat bepaalde zaken aan professionals moet worden overgelaten.

Identiteit
Meer Primair is een vereniging voor Christelijk Basisonderwijs. In de statuten staat dit als volgt verwoord:

De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de bijbel als Gods .

In een kerndocument “school en identiteit” is verder uitgewerkt op welke wijze hier in de praktijk vorm aan wordt gegeven. Invulling geven aan de identiteit is een integrale verantwoordelijkheid en opdracht voor alle geledingen van onze vereniging. Een Christelijke school betekent voor ons dat we ons bij de opvoeding, vorming en onderwijs aan kinderen steeds zullen orienteren op het evangelie zoals dat in de Bijbel staat beschreven. Het is de bron van waaruit we werken.

Informatie over Meer Primair en over de andere 18 scholen kunt u vinden op:

 www.meerprimair.nl