Hoe is medezeggenschap in het basisonderwijs geregeld?

Elke basisschool moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Op die manier zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. 
Een MR heeft rechten. Dat zijn de volgende:

Informatierecht
De school moet de MR tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht
De school moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur. 

Instemmingsrecht
Voor bepaalde besluiten van de school is instemming van de MR nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het onderwijsconcept. 

In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de MR.

De MR van De Tonne bestaat in 2017-2018 de volgende personen:

 Oudergeleding:
            Hannelore Vermeere, moeder van Ebbe (al van school) en Fee (groep 6)
            Gerrit Gravesteijn, vader van Damien (groep 8) en Maartje (groep 6)

Personeelsgeleding:
           Wendy Guldemeester, leerkracht groep 1/2, w.guldemeester@detonne.nl
           Patricia Kroon, leerkracht groep 5/6, p.kroon@detonne.nl

De MR vergadert dit jaar op:

Woensdag 13 september 2017
Woensdag 11 oktober 2017
Woensdag 15 november 2017
Woensdag 17 januari 2018
Woensdag 11 april 2018
Woensdag 27 juni 2018

Tijdstip aanvang: 20.30 uur

Stukken MR:

Huishoudelijk regelement
Jaarverslag 2016-2017